Farrés Junyent Assessors
Gabinet d'assessoria i gestió laboral
Avís Legal

librosFarrés Junyent Assessors és una Societat Limitada Professional amb CIF núm. B-64327000 i domicili social a Sabadell, carrer de Gràcia, 144 baixos, que es troba inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en el Volum 38957, Foli 143, Full número; B-333275.

Aquest lloc web és propietat de Farrés Junyent Assessors. Farrés Junyent Assessors es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva pàgina web, així com de la seva configuració, disponibilitat i presentació. El nom de domini www.farresjunyent.com està protegit per les lleis sobre propietat intel.lectual i industrial i per la normativa reguladora dels noms de domini. Així mateix, d'acord amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat d'informació i de comerç electrònic, es troba degudament inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona.

La utilització d'aquest lloc web està subjecte a les següents condicions d'ús. El fet d'accedir al present lloc web i fer ús del seu contingut implica que l'usuari ha llegit i acceptat, sense reserva de cap tipus, aquestes condicions, així com la nostra política de cookies.

Condicions d'ús:

El present lloc web té un caràcter merament informatiu. La informació inclosa en el lloc web no constitueix en cap cas un mitjà d'assessorament o de contractació i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l'usuari. Farrés Junyent Assessors no és responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l'aplicació o ús concret que se'n pogués fer de la mateixa. L'usuari no ha d'enviar a Farrés Junyent Assessors cap tipus d'informació confidencial sense haver-li-ho consultat amb antelació i sense haver rebut l'autorització pertinent per remetre-li.

Farrés Junyent Assessors no és responsable de la informació, aplicacions i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de la seva pàgina web mitjançant enllaços o hipervincles, ni de l'estat en què es trobin aquests llocs web. Farrés Junyent Assessors tampoc és responsable de la informació, aplicacions i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi, mitjançant enllaços o hipervincles, a la web de Farrés Junyent Assessors, ni de la informació, aplicacions i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o els signes distintius de Farrés Junyent Assessors, tret que aquesta ho autoritzi.

Farrés Junyent Assessors no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i de la informació que contenen les pàgines del seu web, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

Limitació de responsabiliat:

Farrés Junyent Assessors no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (I) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, endarreriments, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Farrés Junyent Assessors; (II) intromissions il.legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre; (III) ús indegut o inadequat de les pàgines web de Farrés Junyent Assessors; (IV) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

Protecció de dades:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que Vostè ens faciliti voluntàriament a través del nostre correu electrònic podran ser incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, la titularitat i responsabilitat del qual corresponen a Farrés Junyent Assessors, amb la finalitat de poder gestionar la seva petició o consulta, així com enviar-li informació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del seu interès relacionats amb la nostra activitat. Amb la remissió de les seves dades Vostè presta el seu consentiment exprés per al seu tractament d'acord amb la Llei.

En qualsevol moment Vostè podrà revocar, sense efectes retroactius, el consentiment prestat, així com exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició en l'àmbit reconegut per l'esmentada Llei, adreçant-se a tal efecte a Farrés Junyent Assessors, S.L.P., carrer de Gràcia núm. 144 baixos, 08201 Sabadell o mitjançant el correu electrònic info@farresjunyent.com, indicant clarament el dret que desitja exercir.

Farrés Junyent Assessors es compromet al compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, al seu tractament de forma confidencial i al seu deure de guardar-les, adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

En compliment d'allò establert a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, s'informa als destinataris dels serveis que presta Farrés Junyent Assessors que està a la seva disposició la informació recollida als articles 22 i 23 de dita Llei per via electrònica, a través del correu electrònic info@farresjunyent.com i de la pàgina web www.farresjunyent.com.

|
|
|
|